Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk kan uw kansen op betaald werk vergroten, doordat u kennis en ervaring opdoet en uw netwerk van sociale contacten vergroot. Voordat u met vrijwilligerswerk kunt beginnen, vraagt u vooraf toestemming. In sommige situaties kan ook vrijstelling voor de sollicitatieplicht worden gegeven. Het Verslag Werk en Inkomen blijft u maandelijks invullen.

Als u vrijwilligerswerk doet, blijft u daarnaast beschikbaar voor de arbeidsmarkt en blijft u zoeken naar een betaalde baan. Krijgt u een betaalde baan aangeboden, dan bent u verplicht deze baan te accepteren, ook al betekent dit dat u daardoor moet stoppen met uw vrijwilligerswerk. Het werken als vrijwilliger mag het vinden van een betaalde baan niet in de weg staan.

Vrijwilligerswerk is werk:

  • waarvoor u niet betaald krijgt en waarvoor u ook geen betaling kunt verwachten
    (krijgt u een onkostenvergoeding, dan mag deze niet hoger zijn dan € 170, - per maand en niet meer bedragen dan € 1.700, - per jaar);

  • dat u doet bij een maatschappelijke organisatie met een ANBI-status of bij een SBBI. (ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling, zoals een kerk, een organisatie voor goede doelen of een museum. SBBI staat voor: Sociaal Belang Behartigende Instelling, zoals een sportvereniging of een zangkoor. Op de site van de Belastingdienst kunt u nagaan of een organisatie een ANBI-status heeft of een SBBI is);

  • dat binnen de organisatie al minstens een jaar lang alleen door vrijwilligers wordt gedaan en waarvoor een jaar voor aanvang van het vrijwilligerswerk geen vacature bestond.

Vooraf toestemming aanvragen

Wilt u vrijwilligerswerk doen en heeft u recht op een bovenwettelijke uitkering van APG? Vraag dan het UWV, uw voormalige werkgever of re-integratiebedrijf vooraf om toestemming of u als vrijwilliger mag gaan werken.

Sollicitatieplicht

Tijdens uw vrijwilligerswerk bent u verplicht om te solliciteren. Vrijwilligerswerk wordt niet gezien als een sollicitatieactiviteit. U kunt ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen als uw vrijwilligerswerk de kansen op betaald werk vergroot én:

  • u gemiddeld minimaal 20 uur per week besteedt aan vrijwilligerswerk;
  • het vrijwilligerswerk langer duurt dan 3 maanden;
  • u geen loon ontvangt voor dit vrijwilligerswerk;
  • u niet in een re-integratietraject zit.

Doorgeven toestemming vrijwilligerswerk en ontheffing sollicitatieplicht

Heeft u toestemming voor het doen van vrijwilligerswerk ontvangen van het UWV, uw voormalige werkgever of re-integratiebedrijf? Stuur dan de beslissing, samen met het formulier 'Melding vrijwilligerswerk bovenwettelijke uitkering' per mail naar socialezekerheid@apg.nl. De eventuele ontheffing van de sollicitatieplicht geeft u ook via dit formulier door.

Heeft u recht op wachtgeld op basis van bijvoorbeeld het Rijkswachtbesluit 1959, de Uitkeringsregeling 1966 of Hoofdstuk 10 en 11 van de CAR-UWO en wilt u gaan werken als vrijwilliger? Vraag dan bij APG vooraf om toestemming via het 'Melding vrijwilligerswerk wachtgelden'. APG toetst aan de hand van de regeling die op u van toepassing is of u vrijwilligerswerk kunt doen met behoud van uw wachtgeld. Stuur het formulier per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl.

Krijgt u toestemming om met behoud van uw wachtgeld vrijwilligerswerk te doen? Dan blijven een aantal verplichtingen gewoon gelden. Denk hierbij aan de sollicitatieplicht, het melden van ziekte en het maandelijks insturen van het Verslag Werk en Inkomen. Voor deze plichten kunt u geen ontheffing krijgen.

Wilt u vrijwilligerswerk doen en bent u met uw vorige werkgever een Individuele Naastwettelijke Regeling (ontslaguitkering of werkeloosheidsuitkering) overeengekomen en ontvangt u een ontslaguitkering of werkloosheidsuitkering van APG? Vraag dan vooraf uw voormalige werkgever om toestemming. Zodra u de beslissing ontvangt, stuurt u deze per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl. In de gemaakte afspraken zijn de sollicitatieplicht en de mogelijkheid tot vrijstelling vastgelegd.