Veelgestelde vragen

De hoogte van een uitkering kan per maand verschillen en is afhankelijk van:

 • het aantal SV-dagen in een maand. Dit zijn de (feest)dagen van maandag tot en met vrijdag die in een maand vallen. Dit zijn er minimaal 20 en maximaal 23 per maand;
 • salariswijzigingen bij uw voormalige werkgever;
 • overige inkomsten uit werk of andere uitkeringen;
 • het percentage van de uitkering dat kan wijzigen;
 • maatregelen die genomen worden omdat u zich niet aan alle rechten en plichten heeft gehouden;
 • openstaande vorderingen;
 • eventueel loonbeslag dat op uw uitkering is gelegd.

Een betaalspecificatie wordt alleen verstuurd als uw uitkering gewijzigd is. Als uw uitkering niet gewijzigd is, wordt er geen betaalspecificatie aangemaakt. Deze kunnen wij daarom ook niet alsnog verstrekken.

Is uw uitkering wel gewijzigd, maar u heeft toch geen betaalspecificatie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar socialezekerheid@apg.nl.

Wat is een beslaglegging?
Als iemand niet aan zijn verplichtingen voldoet, kunnen die verplichtingen in de vorm van een beslaglegging worden afgedwongen. Hiervoor is in de meeste gevallen toestemming van een rechter voor nodig. Een deurwaarder voert de beslaglegging vervolgens uit namens de schuldeiser. Overheidsinstellingen en bestuursorganen zoals de Belastingdienst, het LBIO (alimentatie), het CAK (zorg en welzijn) en het UWV kunnen ook beslag laten leggen op bijvoorbeeld een uitkering. Ontvangt u een uitkering en hierop wordt beslag gelegd, dan spreekt men van een 'derdenbeslag'. Hierbij wordt soms rekening gehouden met een beslagvrije voet.

Welke rol speelt APG bij een beslaglegging?
Als u een uitkering van APG ontvangt en hierop wordt beslag gelegd, dan is APG volgens de wet verplicht hieraan mee te werken. Dit vindt u terug in artikel 475g lid 3, artikel 476a lid 1 en artikel 477 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Nadat APG informatie verstrekt heeft aan de deurwaarder over uw uitkering en het verzoek tot inhouding ontvangen heeft, houdt APG maandelijks een bedrag op uw uitkering in. Dit ziet u terug op uw betaalspecificatie.

Wat is een beslagvrije voet?
Als er sprake is van derdenbeslag moet er soms rekening worden gehouden met de beslagvrije voet. Dat houdt in dat de u een bepaald bestaansminimum mag behouden wanneer er beslag wordt gelegd op uw uitkering. Al het geld boven de beslagvrije voet gaat naar de deurwaarder. De hoogte van de beslagvrije voet wordt door de deurwaarder bepaald. Als u vragen daarover heeft, kunt u contact opnemen met de deurwaarder.

Wanneer stopt de beslaglegging?
APG mag pas stoppen met inhouden als de deurwaarder dit aan ons doorgeeft. APG mag dus niet op uw verzoek of op verzoek van uw advocaat stoppen met de inhouding op uw uitkering.

Bent u het niet eens met de beslaglegging of heeft u vragen hierover?
Als u het niet eens bent met de beslaglegging of als u vragen hierover heeft, dan moet u contact opnemen met de deurwaarder. APG is hierin geen partij en is wettelijk verplicht uitvoering te geven aan het beslag. Wij kunnen u dus niet van informatie voorzien.

Als u te veel (of ten onrechte) uitkering ontvangen heeft en APG vraagt dit van u terug, dan spreken we over een vordering. Een vordering ontstaat als uw uitkering achteraf (na de uitbetaling) aangepast wordt. Dit kan komen doordat inkomsten die van invloed zijn op uw uitkering te laat aan ons doorgegeven zijn of als APG een fout gemaakt heeft in de berekening van uw uitkering.

Beslissing over vordering
Als wij constateren dat u te veel (of ten onrechte) uitkering ontvangen heeft, dan ontvangt u een beslissingen van ons daarvan. In deze beslissing geven wij aan waardoor de vordering ontstaan is en hoe hoog deze is. Hiertegen kunt u in bezwaar gaan. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u bij de vraag Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met jullie beslissing over mijn uitkering?. Daarnaast ontvangt u nog een brief waarin wij aangeven hoe de te veel of onterecht ontvangen uitkering terugbetaald kan worden.

Hoe terugbetalen?
Het terugbetalen van te veel ontvangen uitkering kan op meerdere manieren en is ook afhankelijk van het feit of uw uitkering nog lopende is (tot uitbetaling komt).
Komt uw uitkering nog tot uitbetaling en deze is hoog genoeg, dan verrekenen wij het te veel ontvangen bedrag met uw bruto uitkering. Dit kan ineens of in termijnen (afhankelijk van de hoogte van de vordering).
Komt uw uitkering niet meer tot uitbetaling of is deze te laag om mee te verrekenen, dan vragen wij u het te veel ontvangen bedrag terug te storten. Mocht dit niet ineens lukken, dan kan dit ook in termijnen terugbetaald worden. Dit kan alleen door automatische incasso. Er wordt dan maandelijks een bedrag van uw rekening afgeschreven totdat de vordering voldaan is.
De hoogte van de termijnen kunnen in onderling overleg bepaald worden. U kunt zelf een voorstel doen of wij kunnen u een Inkomens- en vermogensonderzoek toesturen. Aan de hand van de door u ingevulde financiële gegevens, bepaalt APG dan de hoogte van de maandelijkse termijn.

Netto of bruto terugbetalen

Netto
Bedragen die u dit jaar ten onrechte ontvangen heeft, kunt u netto terugbetalen. In dat geval moet u wel het totale netto-bedrag binnen 4 weken aan ons terugbetalen. Is het lopende jaar voorbij, dan zetten wij het bedrag van de vordering dat dan nog resteert, om in een bruto-vordering.

Bruto
Bedragen die u ten onrechte ontvangen heeft over voorgaand jaar of voorgaande jaren of als de netto-vordering is omgezet (zie Netto), is bruto. Dit bedrag bestaat voor een deel uit loonbelasting en premie volksverzekeringen. Deze hebben wij al voor u aan de Belastingdienst afgedragen. Omdat het gaat om een brutobedrag, betaalt u ons ook de loonbelasting en premie volksverzekeringen terug. U betaalt dus meer dan u van ons (netto) heeft ontvangen. Dat komt omdat wij na afloop van een kalenderjaar niets meer kunnen wijzigen in loonbelasting en premie volksverzekeringen.
Het bedrag dat u ons bruto terugbetaalt, nemen wij op in uw jaaropgave over dat jaar. Uw belastbaar inkomen wordt dan minder. U betaalt dan voor dat jaar minder inkomstenbelasting. Op die manier krijgt u het verschil terug via uw belastingaangifte.

De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt betaald door uw werkgever, uw uitkeringsinstantie of door uzelf. Dit is afhankelijk van uw situatie. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Het aanpassen van uw uitkering aan de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd is afhankelijk van de regeling die op u van toepassing is en van uw persoonlijke situatie. Wilt u weten wat voor u geldt? Stuur uw vraag per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl. Vermeld in deze e-mail tevens uw klantnummer en Burgerservicenummer (BSN).

Als uw WW-uitkering binnenkort eindigt, stuurt u de beslissing van het UWV waarin dit staat aangegeven per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl. Vermeld in uw e-mail tevens uw klantnummer en Burgerservicenummer (BSN).

Heeft u na uw WW-uitkering nog recht op een bovenwettelijk aansluitende of nawettelijke uitkering?
Stuur dan de beslissing van het UWV per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl én:
 • geef aan of de loonheffingskorting op uw bovenwettelijk aansluitende of nawettelijke uitkering moet worden toegepast;
 • blijf als werkzoekende bij UWV Werkbedrijf ingeschreven staan;
 • vul maandelijks het Verslag Werk en Inkomen in, omdat uw sollicitatieplicht van kracht blijft.

Eindigt uw WW-uitkering en heeft u geen recht op een aansluitende of nawettelijke uitkering?
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Hiervoor kunt u contact opnemen met een vestiging van UWV WERKbedrijf (bij het Werkplein) in uw gemeente of regio.

Als uw bovenwettelijke uitkering binnenkort eindigt en u heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt, komt u mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Hiervoor kunt u contact opnemen met een vestiging van UWV WERKbedrijf (bij het Werkplein) in uw gemeente of regio.

Dit is afhankelijk van de regeling die op u van toepassing is en afhankelijk van hoe lang u heeft gewerkt.

Recht op een nieuwe WW-uitkering?
Normaal gesproken is dat het geval wanneer u langer dan 26 weken heeft gewerkt. Afhankelijk van de bovenwettelijke regeling die op u van toepassing is, kan uw bovenwettelijke uitkering worden voortgezet. Log in op MijnUitkering en klik op Uitkering aanvragen, om te zien of u hiervoor in aanmerking komt.

Geen recht op een nieuwe WW-uitkering?
Dan kan uw bovenwettelijke uitkering mogelijk weer worden voortgezet. Stuur een e-mail naar socialezekerheid@apg.nl om de mogelijke voorzetting van bovenwettelijke uitkering aan te vragen en voeg het ontslagbesluit / tijdelijk contract van uw laatste werkgever toe.
Is er sprake van een voortzetting van uw WW-uitkering? Voeg dan ook de beslissing van het UWV over de voortzetting toe. Vermeld in uw e-mail tevens uw klantnummer en Burgerservicenummer (BSN).

In alle gevallen beoordeelt APG of uw uitkering voorgezet kan worden. Hiervan ontvangt u een beslissing.

Als iemand die een uitkering ontvangt overlijdt, dan kunt u dit aan ons doorgeven via telefoonnummer 045 579 22 44 of per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl. Vermeld in de e-mail de volgende gegevens van de overledene:

 • de naam;
 • de geboortedatum;
 • de overlijdensdatum;
 • het klantnummer;
 • het Burgerservicenummer (BSN);
 • én voeg een rouwkaart of een uitrekstel uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) toe.

Tijdens uw uitkeringsperiode bouwt u gedeeltelijk pensioen op bij pensioenfonds ABP. Vanaf 1 januari 2015 loopt de pensioenopbouw door tot de datum waarop uw uitkering eindigt. Tot 1 januari 2015 was er pensioenopbouw tot de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u 62 jaar werd.

Ontvangt u een WW-uitkering en een bovenwettelijke uitkering, dan bouwt u 50% pensioen op. Tot 1 januari 2018 bouwde u tijdens uw WW-uitkering of bovenwettelijke uitkering 37,5% pensioen op. De pensioenpremie wordt verhaald op uw voormalige werkgever. In eerste instantie bouwt u pensioen op via uw WW-uitkering (UWV). Stopt uw WW-uitkering en heeft u daarna nog recht op een aansluitende of nawettelijke uitkering, dan bouwt u via de bovenwettelijke uitkering pensioen op. De pensioenopbouw wordt door uw voormalige werkgever betaald en wordt daardoor niet ingehouden op uw uitkering.

Heeft u met uw voormalige werkgever een regeling getroffen voor een Individueel Naastwettelijke Regeling (INR), dan bouwt u 50% pensioen op. Tot 1 januari 2018 bouwde u bij een INR met een onderliggende WW-uitkering 37,5% pensioen op. Afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt en de gekozen regeling wordt een gedeelte van de opbouw door uzelf betaald. Dit wordt ingehouden op uw uitkering.

Als u een wachtgelduitkering heeft bouwt u voor 50% pensioen op. U betaalt een deel van de pensioenpremie.

Bijsparen via uw uitkering is niet mogelijk. Wilt u sparen voor extra pensioen? Neem dan contact op met Pensioenfonds ABP.

Het aanmaken van een account is een onderdeel van het aanvraagformulier voor het aanvragen van een uitkering. Zodra u dit formulier invult, kunt u zelf uw gebruikersnaam en wachtwoord kiezen.

Wanneer de uitkering via de (voormalig) werkgever voor u bij ons wordt aangevraagd dan is het mogelijk dat wij al een account voor u hebben aangemaakt. In dit geval vindt u uw accountnaam in de e-mail die u van ons heeft ontvangen.

Heeft u eerder een uitkering ontvangen van APG, maar heeft u nog geen account voor MijnUitkering? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via nummer 045 579 22 44 of per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl.

Neem contact met ons op. Dit kan telefonisch via nummer 045 579 22 44 of per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl

Controleer of het bestand dat u wilt uploaden een .pdf of een .jpg bestand is. Controleer ook of het bestand niet groter is dan 10 Mb.

Lukt het uploaden toch niet, probeer het op een later moment nog een keer of neem contact met ons op. Dit kan telefonisch via nummer 045 579 22 44 of per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl

Op MijnUitkering kunt u uw gegevens wijzigen en het Verslag Werk en Inkomen (VWI) invullen en indienen. In de handleiding MijnUitkering leest u hoe u kunt inloggen en hoe u het VWI kunt invullen en indienen.

Voor uitleg over het wijzigen of aanmaken van uw wachtwoord kunt deze handleiding raadplegen.

Voor uitleg over het wijzigen of aanmaken van uw wachtwoord kunt deze handleiding raadplegen.

Heeft u een brief met beslissing gekregen en bent u het hier niet mee eens, bijvoorbeeld omdat uw uitkering wordt verlaagd of uw aanvraag voor een uitkering is afgewezen? Neem dan contact met ons op zodat wij onze beslissing kunnen toelichten. Houd er rekening mee dat de uiterste datum waarop u een bezwaar kunt indienen, blijft staan.

Bent u het na afloop van het contact nog steeds niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan alleen schriftelijk.

Heeft u al bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit kan alleen schriftelijk.

Let op: U kunt alleen bezwaar maken tegen een officiële beslissing. In de beslissing staat een bezwaarclausule of er wordt op een andere manier aangegeven dat u bezwaar kunt maken.

Hoe dien ik mijn bezwaar in?
U kunt een bezwaar alleen schriftelijk indienen door dit te sturen naar:

APG Afd. Sociale Zekerheid
Postbus 4880
6401 JR Heerlen

Vermeld het volgende in uw bezwaar:

 • de datum
 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • uw klantnummer
 • de woorden bezwaarschrift of ik maak bezwaar
 • de beslissing waarmee u het niet eens bent
 • de datum en het kenmerk van de brief waarin de beslissing staat
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing en wat volgens u de beslissing had moeten zijn
 • uw handtekening